DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, w tym dokumenty opublikowane na stronie internetowej jako skan wersji papierowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Czupryś, dariusz.czuprys@sprataje.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 272 983. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich (główne) jest płaskie, nie stanowiące przeszkód do przejazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości. Drugiego wejście znajduje się z tyłu budynku.
 2. Szkoła podstawowa ulokowana jest na parterze i pierwszym piętrze. Na piętro prowadzą schody, które posiadają spocznik. Zarówno schody , jak i korytarze spełniają normy szerokości. Szkoła dysponuje schodołazem.
 3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
 4. Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony wschodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.
 5. Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 6. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty
 7. Na głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły widnieje telefon sekretariatu szkoły. Osoba niepełnosprawna może z niego skorzystać i wówczas istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy
Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765 204 fax. 41 37 65 204
www.sprataje.tbu.pl