Wersja do druku

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy

Adres:
Rataje Słupskie 39a
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 37 65 204, fax.
E-mail:sprataje@gazeta.pl
Strona www: www.sprataje.tbu.pl

Numer ID: 3

Data publikacji:
2021-11-30 13:08:44

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Treść przetargu:

Rataje Słupskie, 30.11.2021r.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający: 

Gmina Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów NIP: 6551790515 REGON: 291010547

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a , 28-133 Pacanów NIP: 6551774887, REGON: 291145891


 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia.


 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym:


Część 1 Dostawa drukarki 3D wraz z akcesoriami – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Część 2 Dostawa zestawów do programowania załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Część 3 Dostawa sprzętu audio - wideo – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Część 4 Dostawa - pomoce edukacyjne – załącznik nr 7 do zapytania ofertowegoZamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 6, 7 do zapytania ofertowego.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków dot. dostawy zawiera umowa będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.


 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 28.12.2021roku. 1. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zapewnia co najmniej 24 miesięczna gwarancję na dostarczony sprzęt, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, wsparcie techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim.

 2. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad (fizycznych i prawnych), kompletny, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowany.

 3. Oferowany sprzęt winien być dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

 4. W zakresie przedmiotu zamówienia, do którego można zastosować 0% VAT zobowiązuje się wykonawcę do naliczenia VAT wg stawki 0% tj. dla dostaw, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.)

 5. Wykonawca zapewni w ramach realizacji zamówienia integrację i konfigurację urządzeń oraz szkolenie w zakresie obsługi sprzętu, który będzie tego wymagał.

VI. Wykluczenie wykonawców:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, tzn. powiązania polegają w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

 1. Dokumenty stwierdzające prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

 2. Oświadczenie o bezstronności- zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. Kryteria oceny oferty:

 1. Kryterium oceny oferty: cena

 2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną brutto.

 3. Badaniu i ocenie podlega tylko najkorzystniejsza oferta, pozostałe oferty nie podlegają weryfikacji.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niska cenę, Zamawiający wzywa Oferenta do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonujące powoduje odrzucenie oferty.

 6. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia lub Wykonawcy złożą ofertę z taka samą ceną, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje.IX. Miejsce, termin składania oferty:

 1. Termin składania oferty upływa w dniu 07.12.2021r. godz. 15.00

 2. Ofertę należy złożyć:

 • w sekretariacie szkoły w zaklejonej kopercie,

 • pocztą na adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów

 • na adres poczty elektronicznej (w formie skanu podpisanego formularza): sprataje@gazeta.pl

 1. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

 2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.


X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.

 2. Ofertę oraz wszelkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

 4. Za podpisane uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalający na zidentyfikowanie podpisu.

 5. Na kopercie/opakowaniu/ należy umieścić:

a/ nazwę i adres Zamawiającego

b/ nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

c/ napis: Oferta na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich ”

Nie otwierać przed 08.12.2021r. godz. 9.00

 1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

 2. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodne z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. W przypadku gdy oferent nie załączy wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami zaproszenia, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przy czym wezwanie kierowane będzie tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 4. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie.


XI. Istotne postanowienia końcowe:

Wzór projektu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.XII. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Krzysztof Eliasz tel. 41 37 65 204 fax. 41 37 65 204 , email. sprataje@gazeta.plXIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie ze złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty.


XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.


XV. Dodatkowe informacje:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen oferowanych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji warunków zamówienia w szczególności ceny z jednym lub wszystkimi Oferentami.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów u Wykonawcy z którym podpisuje umowę.


XVI. Przetwarzanie danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, adres: Rataje Słupskie, 28-133 Pacanów, telefon kontaktowy 41 376 52 04, mail: sprataje@gazeta.pl,

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.


XVII. Załączniki

1. Fomularz ofertowy (formularz.docx)

2. Umowa (wzor_umowy.pdf)

3.  Oświadczenie o bezstronności (oswiadczenie.docx)

4. Opis przedmiotu zamówienia części 1 (zalacznik_nr_4.docx)

5. Opis przedmiotu zamówienia części 2 (zalacznik_nr_5.docx)

6. Opis przedmiotu zamówienia części 3 (zalacznik_nr_6.docx)

7. Opis przedmiotu zamówienia części 4 (zalacznik_nr_7.docx)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 504
Wprowadził do systemu: Renata Szczepaniak, data: 2021-11-30 13:08:44
Opublikował: Renata Szczepaniak, data publikacji: 2021-11-30 13:09:48
Ostatnia zmiana: Renata Szczepaniak, data: 2021-11-30 13:09:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu